Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018

In
Vui lòng xem file đính kèm
File đính kèm:
Download this file (Thong_bao_chot_danh_sach_co_dong_de_thuc_hien_quyen_tham_du_Dai_hoi_dong_co_dong)Thong_bao_chot_danh_sach_co_dong_de_thuc_hien_quyen_tham_du_Dai_hoi_dong_co_dong